Súťaž bola ukončená.

 

Gothal Liptovská osada

Gothal Liptovská Osada je výnimočný multifunkčný areál, ktorý poskytuje komfort pohodlného ubytovania a množstvo športových a relaxačných aktivít v priľahlom komplexe Vodného sveta. Gothal je ideálnym miestom pre aktívny oddych.

Užite si najmodernejší vodný svet (25 m plavecký bazén, relaxačný a detský bazén), wellness s 3 saunami (fínska, parná, sanárium), masáže,  beauty a relax (manikúra, pedikúra, vírivka, infrasauna, solárium, kolagén), ako aj športové aktivity (fitness s lezeckou stenou, tenis, bedminton, workout ihrisko, bowling, golfový trenažér a.i.).

Viac informácií na gothal.sk

Podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť Delia potraviny, s. r. o., so sídlom na ulici Švabinského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 44 155 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52459/B-Zbl.
Súťaž sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky www.deliapotraviny.sk.
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné:
Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže len raz. Ak sa výherca neozve do 10 dní, výhra automaticky prepadá v prospech iného súťažiaceho.
Súťaž začína dňom 18.02.2019 a končí dňom 18.03.2019 do 12:00. Výherca bude vyhlásený v utorok, 19.03.2019 v popoludňajších hodinách.
Výherca súťaže získava:
Voucher na pobytový balík pre 2 osoby v multifunkčnom areáli Gothal v Liptovskej Osade.  Pobytový balík zahŕňa aj polpenziu a vstup do vodného sveta. Výhercu oznámi organizátor na stránke www.deliapotraviny.sk a na sociálnej sieti Facebook na stránke DELIA potraviny. Výherca bude následne kontaktovaný zo strany organizátora prostredníctvom e-mailu.
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – ďalej aj ako „OZ“), ani iné osoby spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle úst. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Výherca je povinný výhru si osobne prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií (pokynov), resp. na základe vzájomnej dohody. V prípade, že si výherca výhru v určený čas a na určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný organizátorovi súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému nadobudnutiu výhry výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona.
Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na facebookovej stránke organizátora súťaže v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením výhercu súťaže.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry.
Výherca nie je oprávnený nárokovať si finančnú kompenzáciu namiesto voucheru.
V Bratislave, 12.02.2019
Delia potraviny, s. r. o.
Jozef Berko, konateľ