Informácie poskytované dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

(ďalej len „ Informácie a Poučenie o právach“)

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) týmto v súlade s § 19 Zákona o ochrane OU“ poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:

 • Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť Delia potraviny s.r.o., so sídlom Švabinského 13, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 44 155 981, DIČ: 2022632018, IČ DPH: SK2022632018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 52459/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese hotline@deliapotraviny.sk;
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom účelom zasielania newsletterov a propagačných emailov (priamy marketing) ohľadom tovarov a služieb Prevádzkovateľa, v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom newslettri alebo v propagačnom emaile alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu: hotline@deliapotraviny.sk. V prípade zasielania marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch a službách Prevádzkovateľa si Prevádzkovateľ vyžiada súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka vlastných tovarov a služieb Prevádzkovateľa Dotknutej osobe. Pri zasielaní marketingových oznámení o iných ako vlastných tovaroch a službách Prevádzkovateľa je právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby súhlas Dotknutej osoby v zmysle §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane OU;
 • Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov výslovene uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom (§ 5 písm. q) Zákona o ochrane OU). Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi Internetovej stránky, správcovi serveru, externým subdodávateľom, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (§ 5 písm. ab) Zákona o ochrane OU) alebo medzinárodnej organizácie (§ 5 písm. z) Zákona o ochrane OU);
 • Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;
 • Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane OU;
 • V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
V Bratislave, 12.2.2019
Delia potraviny, s. r. o.