Malé potraviny majú úspech. Delia mieri za hranice Bratislavy a dokonca aj Slovenska

  • Trh s po­tra­vi­nami možno ovlá­dajú veľké re­ťazce, no aj tie men­šie majú čo po­ve­dať
  • Prí­kla­dom biz­ni­so­vého úspe­chu je sieť pre­dajní De­lia, ktorá už expan­duje aj mimo bra­ti­slav­ského re­gi­ónu

Väč­ši­nový po­diel ak­cií siete pre­dajní De­lia vlastní od mi­nu­lého roka fi­nančná sku­pina Arca Ca­pi­tal, ktorá je od za­čiatku pro­jektu aj jej fi­nanč­ným in­ves­to­rom. Spo­loč­nosť už dáv­nej­šie in­for­mo­vala, že jej am­bí­cie s De­liou sa ne­ob­me­dzujú len na hlavné mesto a jeho oko­lie a s no­vým pro­jek­tom má veľké plány. Expan­do­vať chcela do ďal­ších re­gi­ó­nov aj za­hra­ni­čia a ko­nečne sa jej to darí. Čo­skoro do­plní tak­mer trid­siatku ob­cho­dov v Bra­ti­slave a okolí aj pre­dajňa v inom kúte Slo­ven­ska. Vý­konný ria­di­teľ De­lie Jo­zef Berko pre por­tál et­rend.sk pre­zra­dil, že zrejme pôjde o Tr­navu.

To však nie je všetko, pre­tože ma­ji­te­lia už pra­cujú aj na expan­zii do Česka. Prvá praž­ská pre­dajňa síce podľa pô­vod­ných plá­nov mala byť ot­vo­rená, no jej re­a­li­zá­cia sa one­sko­rila. Svoje brány však ot­vorí čo­skoro a na­sle­do­vať budú ďal­šie pre­dajne, pri­čom kon­cept obo­ha­tia aj ka­viar­ňami či ta­lian­skymi po­tra­vi­nami. Ich cie­ľom je v najb­liž­ších ro­koch ot­vo­riť pri­bližne 50 čes­kých pre­dajní, ktoré by mali do­pl­niť ďal­šie pre­vádzky fun­gu­júce na báze fran­chi­singu a spo­lu­práce s viet­nam­skou ko­mu­ni­tou.

Me­dzi mo­der­ni­zá­cie siete De­lia patrí aj e-shop s do­náš­kou po­tra­vín vrámci Bra­ti­slavy, ktorý spre­vádz­ko­vali vlani v lete. Po vzore siete Tesco tak zá­kaz­ní­kom umož­nili na­ku­po­vať z po­hod­lia do­mova. Cel­kový kon­cept De­lie cieli najmä na pra­cu­jú­cich ľudí, ktorí ne­majú čas na dlhé ná­kupy. Od veľ­kých hrá­čov sa jej darí od­lí­šiť svo­jou kon­cen­tro­va­nou po­nu­kou to­va­rov na ma­lom pries­tore, ktorú do­pl­nila aj vý­be­rom pe­ká­ren­ských, cuk­rár­skych či la­hôd­ko­vých vý­rob­kov, ale aj rôz­nych špe­cia­lít či vý­rob­kov zdra­vej vý­živy. Sú­čas­ťou nie­kto­rých pre­dajní je aj ka­via­reň De­lia Café, v Po­luse zas náj­deme De­lia su­per­mar­ket o plo­che 300 met­rov štvor­co­vých.

Sieti ma­lých po­tra­vín sa úspešne po­da­rilo vy­bo­jo­vať si svoje miesto na trhu, o čom sved­čia aj me­sačné tržby pre­vy­šu­júce mi­lión eur. Dnes je isté, že De­lia v po­tra­vi­no­vom biz­nise ešte slušne za­mieša karty.

Zdroj: https://www.startitup.sk/local-male-potraviny-maju-uspech-delia-mieri-za-hranice-bratislavy-a-dokonca-aj-slovenska/