Foto Lukáš Kolenič

Súťaž bola ukončená.

 

Podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť Delia potraviny, s. r. o., so sídlom na ulici Švabinského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 44 155 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52459/B-Zbl.
Súťaž sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky www.deliapotraviny.sk.
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné:
Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže len raz. Ak sa výherca neozve do 10 dní, výhra automaticky prepadá v prospech iného súťažiaceho.
Súťaž začína dňom 01.04.2019 a končí dňom 18.04.2019 do 12:00. Výherca bude vyhlásený po 18.04.2019.
Výherca súťaže získava:
2 vstupenky na priamy prenos MISS SLOVENSKO, ktorý sa bude konať 27.04.2019 v bratislavskej Incheba Expo Aréne.  Výhercu oznámi organizátor na stránke www.deliapotraviny.sk a na sociálnej sieti Facebook na stránke DELIA potraviny. Výherca bude následne kontaktovaný zo strany organizátora prostredníctvom e-mailu.
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – ďalej aj ako „OZ“), ani iné osoby spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle úst. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Výherca je povinný výhru si osobne prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií (pokynov), resp. na základe vzájomnej dohody. V prípade, že si výherca výhru v určený čas a na určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný organizátorovi súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému nadobudnutiu výhry výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona.
Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na facebookovej stránke organizátora súťaže v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením výhercu súťaže.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry.
Výherca nie je oprávnený nárokovať si finančnú kompenzáciu namiesto vstupeniek.
V Bratislave, 28.03.2019
Delia potraviny, s. r. o.
Jozef Berko, konateľ