Všeobecné podmienky súťaže

Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť Delia potraviny, s. r. o., so sídlom na ulici Švabinského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 44 155 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52459/B-Zbl.

Tieto všeobecné podmienky súťaže definujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zverejnenia spotrebiteľskej súťaže na sociálnej sieti Facebook zo strany Organizátora súťaže na jeho profile s názvom „DELIA potraviny“ (https://www.facebook.com/deliapotraviny).

Súťaž sa začína zverejnením súťaže na sociálnej sieti Facebook na profile Organizátora súťaže s názvom „DELIA potraviny“ a končí dňom uvedeným v texte zverejneného príspevku. Po skončení súťaže Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu a zverejní ho na sociálnej sieti Facebook na profile Organizátora súťaže s názvom „DELIA potraviny“.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné:
Pridať do komentára pod súťažným statusom/obrázkom Delia potraviny správnu odpoveď na súťažnú otázku.

Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže len raz. Ak sa výherca neozve do 10 dní, výhra automaticky prepadá v prospech organizátora súťaže.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – ďalej aj ako „OZ“), ani iné osoby spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle úst. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Výherca súťaže získava:
Výhru opísanú v texte zverejneného súťažného príspevku. Výhercu oznámi organizátor na stránke Delia potraviny na sociálnej sieti Facebook na profile organizátora s názvom „DELIA potraviny“. Výherca bude následne kontaktovaný zo strany Organizátora súťaže prostredníctvom správy na Facebooku. V prípade ak kontaktovanie prostredníctvom správy nebude možné, Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu formou komentára ku komentáru, ktorý napísal výherca.

Výherca je povinný výhru si osobne prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií (pokynov), resp. na základe vzájomnej dohody. V prípade, že si výherca výhru v určený čas a na určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný organizátorovi súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému nadobudnutiu výhry výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona.

Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na facebookovom profile Organizátora súťaže s názvom „DELIA potraviny“ v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením výhercu súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry.

V Bratislave, 29.4.2021

Delia potraviny, s. r. o.
Jozef Berko, konateľ